SERVICE MIND LOEI 1 TO BE 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

วันอังคารที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง กลุ่ม บริการ คะแนน
1นายกัมปนาท ศรีเชื้อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้บริหารการศึกษา3194 ครั้ง3.48
2นายวรรณที ศรีโนนยาง (องุ่น)รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้บริหารการศึกษา692 ครั้ง2.94
3นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม (พงษ์)รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้บริหารการศึกษา597 ครั้ง3.02
4นายนพดล ศรีขัดเค้า (นพ)รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้บริหารการศึกษา809 ครั้ง2.98
5นางประณยา บุญลือ (ป้อม)ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มอำนวยการ690 ครั้ง3.07
6นางสาวศิริพร แสงสว่าง (อ๋อย)นักจัดการงานทั่วไปกลุ่มอำนวยการ693 ครั้ง3.16
7นางประไพ บุตรเรือง (นก)นักจัดการงานทั่วไปกลุ่มอำนวยการ559 ครั้ง2.96
8นางนิธิมา กองลาแซ (เหมย)นักจัดการงานทั่วไปกลุ่มอำนวยการ598 ครั้ง2.97
9น.ส.วรกัรญา ไชยวงษ์ (หญิง)เจ้าพนักงานธุรการกลุ่มอำนวยการ607 ครั้ง3.09
10นางสาวมณีรัตน์ สร้อยจันดา (เปิ้ล)เจ้าพนักงานธุรการกลุ่มอำนวยการ468 ครั้ง3.06
11นางณัชชา อยู่สุขเสถียร (แจ๊กกี้)นักประชาสัมพันธ์กลุ่มอำนวยการ639 ครั้ง3.04
12นายทองคูณ พุทธวงษ์ (คูณ)ลูกจ้างประจำกลุ่มอำนวยการ578 ครั้ง2.93
13นายวันดี นามวงษา (วันดี)ลูกจ้างประจำกลุ่มอำนวยการ560 ครั้ง3.00
14นายอดิศักดิ์ ศรีมาตย์ (เป็ก)ลูกจ้างประจำกลุ่มอำนวยการ602 ครั้ง2.90
15นายอภิชาติ เทพภูธร (ออด)ลูกจ้างประจำกลุ่มอำนวยการ577 ครั้ง3.02
16นายกฤชพงษ์ ราชพัฒน์ (ติ)ลูกจ้างประจำกลุ่มอำนวยการ579 ครั้ง2.97
17นายปฏิพัชส์ นามผา (ปอ)ลูกจ้างประจำกลุ่มอำนวยการ490 ครั้ง3.03
18นายสมัคร วงศ์อนุ (จุ่น)ลูกจ้างประจำกลุ่มอำนวยการ552 ครั้ง2.99
19น.ส.อ้อยใจ ขุนสุภาพ (อ้อย)ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มอำนวยการ562 ครั้ง3.00
20นายสายันต์ ดวงพิมพ์ (กุ๋ย)ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มอำนวยการ554 ครั้ง2.97
21นายสันติภาพ ดวงพิมพ์ (เพชร)ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มอำนวยการ277 ครั้ง2.95
22นายสุชาติ จันทร์เพ็ญ (ชาติ)ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มอำนวยการ561 ครั้ง3.01
23นางสาวเพียรสน ลุนะหา (จอย)ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มอำนวยการ571 ครั้ง3.08
24นางช่อเอื้อง ประเทศสิง (เอื้อง)นักวิเคราะห์นโยบายและแผนกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา281 ครั้ง3.00
25นางนิราพร โสดาวิชิต (ติ้ม)รก.ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา572 ครั้ง3.04
26นายทิวากร ดวงเกตุ (ทิว)นิติกรกลุ่มกฎหมายและคดี 22 ครั้ง2.91
27นายชุติพนธ์ พรประทุม (อ๊อด)นิติกรกลุ่มกฎหมายและคดี 355 ครั้ง3.00
28นางสาวเสาวณีย์ เปลี่ยนพิทักษ์ (แนน)ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มกฎหมายและคดี 154 ครั้ง3.01
29น.ส.จานุรักษ์ กมลรัตน์ (แดง)ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนโยบายและแผน729 ครั้ง3.06
30นางขนิษฐา คับเพียง (นิด)นักวิเคราะห์นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน593 ครั้ง2.98
31นายอนุชา วันหากิจ (ป้าง)ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มนโยบายและแผน568 ครั้ง3.00
32นางสาวสุกฤตา คำภากุมลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มนโยบายและแผน158 ครั้ง2.98
33นางจันทร์เพ็ญ ชูฤทธิ์ (เพ็ญ)ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มบริหารงานบุคคล634 ครั้ง2.97
34นายชนัฐชัย ตาควัน (ปอ)เจ้าพนักงานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล259 ครั้ง2.92
35น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ (กอไก่)นักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล589 ครั้ง3.17
36นางบุญทวี สมหมาย (วี)นักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล589 ครั้ง2.99
37นางอรพิน น้อยบัวทอง (สั้น)นักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล602 ครั้ง3.00
38นางรักษ์ธภรณ์ นาลา (แต๋ว)นักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล526 ครั้ง2.89
39นางหยาดพิรุณ วิจิตรจันทร์ (อ้อย)นักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล556 ครั้ง3.03
40นางสาวสินจัย ถิตย์รัศมี (สินจัย)พนักงานราชการกลุ่มบริหารงานบุคคล228 ครั้ง3.04
41นางจิรภา ฟองชัย (ตุ๊ก)ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา738 ครั้ง3.01
42นางนิตยา ยศปัญญา (นิต)เจ้าพนักงานธุรการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา558 ครั้ง2.99
43นายเสด็จ ศรีบุรินทร์ (จะเด็ด)เจ้าพนักงานธุรการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา568 ครั้ง2.98
44นางสาวปัฏสุธีกาญจน์ สัมฤทธ์สุขกุลก์ (ปุ๊กกี้)นักวิชาการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา344 ครั้ง2.97
45นางบุญจันทร์ ลือกลาง (ติ้ง)นักวิชาการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา585 ครั้ง2.97
46นางนุชรินทร์ อันทะระ (นุช)นักวิชาการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา522 ครั้ง2.96
47นางประไพวรรณ ออมกลิ่น (ปะ)นักวิชาการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา560 ครั้ง2.99
48นางรุ่งอารุณ เพิ่มพิบูลย์ (รุ่ง)นักวิชาการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา575 ครั้ง2.94
49นายอนุชิต บาตะศรี (มะตูม)ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา495 ครั้ง3.02
50นางสาวปรมาภรณ์ สาระภักดี (อีฟ)พนักงานราชการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา619 ครั้ง3.06
51นางสาวกิ่งนภา สกุลตั้ง (หน่อย)ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ663 ครั้ง2.99
52นายพิษณุวัชร์ สวัสดี (ตั้ม)ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ210 ครั้ง3.00
53นางรุ่งทิพย์ ชาวกระลึม (อิ๋ว)ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ184 ครั้ง2.78
54นางกรรณิการ์ ธนะสูตร (อ้อม)ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ215 ครั้ง3.01
55นางปาริฉัตร ผูกจิตร (ปุ๊ก)ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ202 ครั้ง3.00
56นางสาวฐิติชญาณ์ วงศ์ทั้งน้อยศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ114 ครั้ง3.11
57นายสุวิจักขณ์ ชัยมงคล (กก)ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ513 ครั้ง2.97
58นางสาวพิมพ์พิชชา แสงศรีเรือง (พิมพ์)ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ617 ครั้ง2.86
59นายนราพงศ์ อาษารินทร์ (แฮปปี้)ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ695 ครั้ง3.11
60นางสาวจิรภิญญา ศรีเพียแก้ว (อุ้ย)ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ583 ครั้ง2.98
61นางพรนิภา จำปานิล (ติ๋ม)ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ517 ครั้ง3.00
62นางวารุณี ทีนา (ปิ๋ม)ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ573 ครั้ง3.10
63นางสมัย ปริบาล (ไหม)ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ437 ครั้ง3.12
64นางสาวณัชญานันท์ มังคละโยธิน (น้ำหวาน)ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ1516 ครั้ง4.23
65นางชนิสรา คงคุ้ม (อ้อม)เจ้าพนักงานธุรการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ428 ครั้ง3.00
66นางสาวชนิตา บริรักษ์ (อูม)เจ้าพนักงานธุรการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ485 ครั้ง3.01
67นายธันยพงศ์ งอยปัดพันธ์ (ธันย่า)ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์635 ครั้ง2.98
68นางธันยพร ตัดพุดซา (อ๋อ)นักวิชาการเงินและบัญชีกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์580 ครั้ง3.13
69นางวิไลภรณ์ ซื่อตรง (จอย)นักวิชาการเงินและบัญชีกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์487 ครั้ง2.91
70นางยุรี ศรีสะอาด (ยุ)นักวิชาการเงินและบัญชีกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์445 ครั้ง2.99
71นายลิขิต ถิตย์รัศมี (ลี)นักวิชาการเงินและบัญชีกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์420 ครั้ง3.01
72นางสาวอรพิน คำทองจันทร์ (พิน)นักวิชาการเงินและบัญชีกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์512 ครั้ง2.98
73นางสาวพิชฎา โสมาศรี (หญิง)นักวิชาการเงินและบัญชีกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์267 ครั้ง3.02
74นางเตือนใจ ยลวิลาศ (ต่อ)นักวิชาการพัสดุกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์607 ครั้ง2.99
75นางปัทมา สาลาสุตา (เนย)นักวิชาการพัสดุกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์524 ครั้ง3.03
76นางสาวคนึงนิจ โคผดุง (นิจ)ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์509 ครั้ง3.01
77นางสาวประภาภรณ์ สิงห์ศิริ (เดียร์)พนักงานราชการหน่วยตรวจสอบภายใน479 ครั้ง2.93
78นายบรรจงศักดิ์ ทองไชยะ (ป็อบ)ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ585 ครั้ง3.03
79นางสาวอารียา ศรีทรงเมืองนักศึกษาฝึกงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ9 ครั้ง3.22
80นายมณฑล พร้อมสันเทียะ (กบ)รก.ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ1130 ครั้ง3.34
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 4201  
Version 2021.1