SERVICE MIND LOEI 1 TO BE 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

วันศุกร์ที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง กลุ่ม บริการ คะแนน
1นายกัมปนาท ศรีเชื้อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้บริหารการศึกษา68 ครั้ง3.07
2นายนพดล ศรีขัดเค้า (นพ)รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้บริหารการศึกษา147 ครั้ง2.99
3นายวรรณที ศรีโนนยาง (องุ่น)รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้บริหารการศึกษา53 ครั้ง3.08
4นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม (พงษ์)รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้บริหารการศึกษา61 ครั้ง3.08
5นางประณยา บุญลือ (ป้อม)ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มอำนวยการ146 ครั้ง3.01
6นางสาวศิริพร แสงสว่าง (อ๋อย)นักจัดการงานทั่วไปกลุ่มอำนวยการ137 ครั้ง3.07
7นางนิธิมา กองลาแซ (เหมย)นักจัดการงานทั่วไปกลุ่มอำนวยการ147 ครั้ง3.01
8นางประไพ บุตรเรือง (นก)นักจัดการงานทั่วไปกลุ่มอำนวยการ135 ครั้ง2.89
9นางสุภาลี วัฒน์ศรีธานัง (แต้ง)เจ้าพนักงานธุรการกลุ่มอำนวยการ135 ครั้ง2.97
10น.ส.วรกัรญา ไชยวงษ์ (หญิง)เจ้าพนักงานธุรการกลุ่มอำนวยการ135 ครั้ง3.02
11นางณัชชา อยู่สุขเสถียร (แจ๊กกี้)นักประชาสัมพันธ์กลุ่มอำนวยการ148 ครั้ง3.05
12นายสมัคร วงศ์อนุ (จุ่น)ลูกจ้างประจำกลุ่มอำนวยการ123 ครั้ง2.97
13นายอภิชาติ เทพภูธร (ออด)ลูกจ้างประจำกลุ่มอำนวยการ149 ครั้ง2.99
14นายสุเทพ เจริญศิริมงคล (เทพ)ลูกจ้างประจำกลุ่มอำนวยการ130 ครั้ง2.99
15นายวันดี นามวงษา (วันดี)ลูกจ้างประจำกลุ่มอำนวยการ134 ครั้ง3.01
16นายอดิศักดิ์ ศรีมาตย์ (เป็ก)ลูกจ้างประจำกลุ่มอำนวยการ130 ครั้ง2.89
17นายกฤชพงษ์ ราชพัฒน์ (ติ)ลูกจ้างประจำกลุ่มอำนวยการ149 ครั้ง2.90
18นายทองคูณ พุทธวงษ์ (คูณ)ลูกจ้างประจำกลุ่มอำนวยการ140 ครั้ง2.99
19นายปฏิพัชส์ นามผา (ปอ)ลูกจ้างประจำกลุ่มอำนวยการ116 ครั้ง3.04
20นางสาวเพียรสน ลุนะหา (จอย)ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มอำนวยการ123 ครั้ง3.04
21น.ส.อ้อยใจ ขุนสุภาพ (อ้อย)ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มอำนวยการ147 ครั้ง2.99
22นายสายัน ดวงพิมพ์ (กุ๋ย)ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มอำนวยการ126 ครั้ง3.01
23นายสุชาติ จันทร์เพ็ญ (ชาติ)ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มอำนวยการ133 ครั้ง3.06
24นางนิราพร โสดาวิชิต (ติ้ม)รก.ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา87 ครั้ง2.98
25น.ส.จานุรักษ์ กมลรัตน์ (แดง)ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนโยบายและแผน162 ครั้ง3.16
26นางสาวมณีรัตน์ สร้อยจันดา (เปิ้ล)เจ้าพนักงานธุรการกลุ่มนโยบายและแผน48 ครั้ง2.98
27นางขนิษฐา คับเพียง (นิด)นักวิเคราะห์นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน117 ครั้ง3.09
28นายอนุชา วันหากิจ (ป้าง)ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มนโยบายและแผน140 ครั้ง3.23
29นางปัทมา สิมพลา (เปีย)ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มบริหารงานบุคคล137 ครั้ง2.89
30นางอุ่นเรือน ศิริหล้า (อุ่น)เจ้าพนักงานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล123 ครั้ง2.93
31นางอรพิน น้อยบัวทอง (สั้น)นักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล137 ครั้ง3.04
32นางบุญทวี สมหมาย (วี)นักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล125 ครั้ง3.06
33น.ส.พันวิภา วิเศษโวหาร (พันวิ)นักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล134 ครั้ง2.96
34น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ (กอไก่)นักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล154 ครั้ง3.06
35นางจันทร์เพ็ญ ชูฤทธิ์ (เพ็ญ)นักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล144 ครั้ง3.03
36นางรักษ์ธภรณ์ นาลา (แต๋ว)นักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล152 ครั้ง2.97
37นางจิรภา ฟองชัย (ตุ๊ก)ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา151 ครั้ง2.98
38นายเสด็จ ศรีบุรินทร์ (จะเด็ด)เจ้าพนักงานธุรการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา144 ครั้ง2.99
39นางนิตยา ยศปัญญา (นิต)เจ้าพนักงานธุรการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา118 ครั้ง2.90
40นางบุญจันทร์ ลือกลาง (ติ้ง)นักวิชาการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา146 ครั้ง2.92
41นางรุ่งอารุณ เพิ่มพิบูลย์ (รุ่ง)นักวิชาการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา132 ครั้ง2.93
42นางประไพวรรณ ออมกลิ่น (ปะ)นักวิชาการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา144 ครั้ง3.00
43นางนุชรินทร์ อันทะระ (นุช)นักวิชาการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา104 ครั้ง2.97
44นายอนุชิต บาตะศรี (มะตูม)ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา137 ครั้ง3.13
45นางสาวปรมาภรณ์ สาระภักดี (อีฟ)พนักงานราชการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา136 ครั้ง2.93
46นางสาวกิ่งนภา สกุลตั้ง (หน่อย)ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ140 ครั้ง2.93
47นางสาวพิมพ์พิชชา จิตรจันทร์ (พิมพ์)ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ92 ครั้ง2.93
48นางสาวจิรภิญญา ศรีเพียแก้ว (อุ้ย)ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ119 ครั้ง3.12
49นางสาวณัชญานันท์ มังคละโยธิน (น้ำหวาน)ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ139 ครั้ง2.96
50นายนราพงศ์ อาษารินทร์ (แฮปปี้)ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ149 ครั้ง3.22
51นายทวีศักดิ์ หารคำอุ้ยศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ106 ครั้ง2.87
52นางพรนิภา จำปานิล (ติ๋ม)ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ101 ครั้ง2.99
53นางวารุณี ทีนา (ปิ๋ม)ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ114 ครั้ง3.04
54นางสมัย ปริบาล (ไหม)ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ90 ครั้ง2.94
55นายสุวิจักขณ์ ชัยมงคล (กก)ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ99 ครั้ง3.05
56นางชนิสรา คงคุ้ม (อ้อม)เจ้าพนักงานธุรการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ99 ครั้ง2.94
57นางสาวชนิตา บริรักษ์ (อูม)เจ้าพนักงานธุรการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ86 ครั้ง2.97
58นางมยุรี ปลั่งกลาง (แดง)ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์128 ครั้ง2.98
59นางธันยพร ตัดพุดซา (อ๋อ)นักวิชาการเงินและบัญชีกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์130 ครั้ง3.02
60นางสาวอรพิน คำทองจันทร์ (พิน)นักวิชาการเงินและบัญชีกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์93 ครั้ง3.02
61นางวิไลภรณ์ ซื่อตรง (จอย)นักวิชาการเงินและบัญชีกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์93 ครั้ง2.98
62นางหยาดพิรุณ วิจิตรจันทร์ (อ้อย)นักวิชาการเงินและบัญชีกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์117 ครั้ง3.07
63นางชัชอรณ์ โสดาภักดิ์ (เจี๊ยบ)นักวิชาการเงินและบัญชีกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์100 ครั้ง3.02
64นางยุรี ศรีสะอาด (ยุ)นักวิชาการเงินและบัญชีกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์88 ครั้ง3.01
65นายลิขิต ถิตย์รัศมี (ลี)เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์112 ครั้ง3.05
66นางเตือนใจ ยลวิลาศ (ต่อ)นักวิชาการพัสดุกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์113 ครั้ง2.92
67นางปัทมา สาลาสุตา (เนย)นักวิชาการพัสดุกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์89 ครั้ง3.00
68นางสาวคนึงนิจ โคผดุง (นิจ)ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์102 ครั้ง3.01
69นายธันยพงศ์ งอยปัดพันธ์ (ธันย่า)ผู้อำนวยการกลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน110 ครั้ง2.91
70นางสาวประภาภรณ์ สิงห์ศิริ (เดียร์)พนักงานราชการหน่วยตรวจสอบภายใน98 ครั้ง2.95
71นายบรรจงศักดิ์ ทองไชยะ (ป็อบ)ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ114 ครั้ง3.03
72นายมณฑล พร้อมสันเทียะ (กบ)รก.ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ125 ครั้ง3.54
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 4201  
Version 2021.1