SERVICE MIND LOEI 1 TO BE 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง กลุ่ม บริการ คะแนน
1นายกัมปนาท ศรีเชื้อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้บริหารการศึกษา641 ครั้ง3.10
2นายนพดล ศรีขัดเค้า (นพ)รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้บริหารการศึกษา711 ครั้ง2.99
3นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม (พงษ์)รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้บริหารการศึกษา517 ครั้ง3.03
4นายวรรณที ศรีโนนยาง (องุ่น)รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้บริหารการศึกษา598 ครั้ง2.98
5นางประณยา บุญลือ (ป้อม)ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มอำนวยการ625 ครั้ง3.06
6นางนิธิมา กองลาแซ (เหมย)นักจัดการงานทั่วไปกลุ่มอำนวยการ551 ครั้ง2.97
7นางประไพ บุตรเรือง (นก)นักจัดการงานทั่วไปกลุ่มอำนวยการ513 ครั้ง2.96
8นางสาวศิริพร แสงสว่าง (อ๋อย)นักจัดการงานทั่วไปกลุ่มอำนวยการ624 ครั้ง3.15
9น.ส.วรกัรญา ไชยวงษ์ (หญิง)เจ้าพนักงานธุรการกลุ่มอำนวยการ555 ครั้ง3.10
10นางสาวมณีรัตน์ สร้อยจันดา (เปิ้ล)เจ้าพนักงานธุรการกลุ่มอำนวยการ410 ครั้ง3.06
11นางณัชชา อยู่สุขเสถียร (แจ๊กกี้)นักประชาสัมพันธ์กลุ่มอำนวยการ582 ครั้ง3.06
12นายวันดี นามวงษา (วันดี)ลูกจ้างประจำกลุ่มอำนวยการ508 ครั้ง3.01
13นายกฤชพงษ์ ราชพัฒน์ (ติ)ลูกจ้างประจำกลุ่มอำนวยการ527 ครั้ง2.97
14นายทองคูณ พุทธวงษ์ (คูณ)ลูกจ้างประจำกลุ่มอำนวยการ525 ครั้ง2.94
15นายอดิศักดิ์ ศรีมาตย์ (เป็ก)ลูกจ้างประจำกลุ่มอำนวยการ536 ครั้ง2.91
16นายอภิชาติ เทพภูธร (ออด)ลูกจ้างประจำกลุ่มอำนวยการ523 ครั้ง3.00
17นายปฏิพัชส์ นามผา (ปอ)ลูกจ้างประจำกลุ่มอำนวยการ457 ครั้ง3.02
18นายสมัคร วงศ์อนุ (จุ่น)ลูกจ้างประจำกลุ่มอำนวยการ501 ครั้ง2.99
19นายสายันต์ ดวงพิมพ์ (กุ๋ย)ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มอำนวยการ496 ครั้ง2.99
20นายสุชาติ จันทร์เพ็ญ (ชาติ)ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มอำนวยการ506 ครั้ง3.03
21น.ส.อ้อยใจ ขุนสุภาพ (อ้อย)ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มอำนวยการ516 ครั้ง3.00
22นายสันติภาพ ดวงพิมพ์ (เพชร)ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มอำนวยการ230 ครั้ง2.95
23นางสาวเพียรสน ลุนะหา (จอย)ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มอำนวยการ524 ครั้ง3.08
24นางช่อเอื้อง ประเทศสิง (เอื้อง)นักวิเคราะห์นโยบายและแผนกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา213 ครั้ง2.99
25นางนิราพร โสดาวิชิต (ติ้ม)รก.ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา503 ครั้ง2.99
26นายชุติพนธ์ พรประทุมนิติกรกลุ่มกฎหมายและคดี 311 ครั้ง3.01
27นางสาวเสาวณีย์ เปลี่ยนพิทักษ์ (แนน)ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มกฎหมายและคดี 86 ครั้ง2.95
28น.ส.จานุรักษ์ กมลรัตน์ (แดง)ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนโยบายและแผน656 ครั้ง3.07
29นางขนิษฐา คับเพียง (นิด)นักวิเคราะห์นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน531 ครั้ง3.00
30นางสาวสุกฤตา คำภากุมลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มนโยบายและแผน97 ครั้ง2.99
31นายอนุชา วันหากิจ (ป้าง)ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มนโยบายและแผน520 ครั้ง3.01
32นางจันทร์เพ็ญ ชูฤทธิ์ (เพ็ญ)ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มบริหารงานบุคคล563 ครั้ง2.97
33นายชนัฐชัย ตาควัน (ปอ)เจ้าพนักงานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล208 ครั้ง2.92
34นางหยาดพิรุณ วิจิตรจันทร์ (อ้อย)นักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล505 ครั้ง3.03
35นางบุญทวี สมหมาย (วี)นักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล527 ครั้ง2.99
36น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ (กอไก่)นักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล524 ครั้ง3.16
37นางอรพิน น้อยบัวทอง (สั้น)นักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล543 ครั้ง2.99
38นางรักษ์ธภรณ์ นาลา (แต๋ว)นักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล473 ครั้ง2.89
39นางสาวสินจัย ถิตย์รัศมี (สินจัย)พนักงานราชการกลุ่มบริหารงานบุคคล176 ครั้ง3.01
40นางจิรภา ฟองชัย (ตุ๊ก)ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา655 ครั้ง2.99
41นายเสด็จ ศรีบุรินทร์ (จะเด็ด)เจ้าพนักงานธุรการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา521 ครั้ง2.98
42นางนิตยา ยศปัญญา (นิต)เจ้าพนักงานธุรการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา509 ครั้ง2.98
43นางนุชรินทร์ อันทะระ (นุช)นักวิชาการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา472 ครั้ง2.97
44นางสาวปัฏสุธีกาญจน์ สัมฤทธ์สุขกุลก์ (ปุ๊กกี้)นักวิชาการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา305 ครั้ง2.97
45นางรุ่งอารุณ เพิ่มพิบูลย์ (รุ่ง)นักวิชาการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา516 ครั้ง2.95
46นางประไพวรรณ ออมกลิ่น (ปะ)นักวิชาการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา513 ครั้ง3.00
47นางบุญจันทร์ ลือกลาง (ติ้ง)นักวิชาการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา525 ครั้ง2.97
48นายอนุชิต บาตะศรี (มะตูม)ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา463 ครั้ง3.02
49นางสาวปรมาภรณ์ สาระภักดี (อีฟ)พนักงานราชการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา560 ครั้ง3.06
50นางสาวกิ่งนภา สกุลตั้ง (หน่อย)ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ588 ครั้ง2.98
51นางสาวฐิติชญาณ์ วงศ์ทั้งน้อยศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ89 ครั้ง3.10
52นางรุ่งทิพย์ ชาวกระลึม (อิ๋ว)ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ133 ครั้ง2.74
53นางปาริฉัตร ผูกจิตร (ปุ๊ก)ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ148 ครั้ง2.99
54นางสมัย ปริบาล (ไหม)ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ390 ครั้ง3.13
55นางสาวจิรภิญญา ศรีเพียแก้ว (อุ้ย)ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ518 ครั้ง3.00
56นายนราพงศ์ อาษารินทร์ (แฮปปี้)ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ588 ครั้ง3.09
57นางวารุณี ทีนา (ปิ๋ม)ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ495 ครั้ง3.07
58นางพรนิภา จำปานิล (ติ๋ม)ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ458 ครั้ง3.00
59นายสุวิจักขณ์ ชัยมงคล (กก)ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ460 ครั้ง2.99
60นางสาวพิมพ์พิชชา แสงศรีเรือง (พิมพ์)ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ520 ครั้ง2.88
61นางสาวณัชญานันท์ มังคละโยธิน (น้ำหวาน)ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ1456 ครั้ง4.28
62นางกรรณิการ์ ธนะสูตร (อ้อม)ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ161 ครั้ง3.02
63นายพิษณุวัชร์ สวัสดี (ตั้ม)ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ157 ครั้ง3.01
64นางชนิสรา คงคุ้ม (อ้อม)เจ้าพนักงานธุรการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ389 ครั้ง3.00
65นางสาวชนิตา บริรักษ์ (อูม)เจ้าพนักงานธุรการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ437 ครั้ง3.01
66นายธันยพงศ์ งอยปัดพันธ์ (ธันย่า)ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์559 ครั้ง2.98
67นางวิไลภรณ์ ซื่อตรง (จอย)นักวิชาการเงินและบัญชีกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์451 ครั้ง2.90
68นางสาวพิชฎา โสมาศรี (หญิง)นักวิชาการเงินและบัญชีกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์213 ครั้ง3.00
69นางธันยพร ตัดพุดซา (อ๋อ)นักวิชาการเงินและบัญชีกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์522 ครั้ง3.12
70นางสาวอรพิน คำทองจันทร์ (พิน)นักวิชาการเงินและบัญชีกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์459 ครั้ง2.97
71นายลิขิต ถิตย์รัศมี (ลี)นักวิชาการเงินและบัญชีกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์367 ครั้ง3.00
72นางยุรี ศรีสะอาด (ยุ)นักวิชาการเงินและบัญชีกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์413 ครั้ง2.99
73นางปัทมา สาลาสุตา (เนย)นักวิชาการพัสดุกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์472 ครั้ง3.04
74นางเตือนใจ ยลวิลาศ (ต่อ)นักวิชาการพัสดุกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์548 ครั้ง3.01
75นางสาวคนึงนิจ โคผดุง (นิจ)ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์450 ครั้ง3.02
76นางสาวประภาภรณ์ สิงห์ศิริ (เดียร์)พนักงานราชการหน่วยตรวจสอบภายใน428 ครั้ง2.93
77นายบรรจงศักดิ์ ทองไชยะ (ป็อบ)ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ513 ครั้ง3.05
78นายมณฑล พร้อมสันเทียะ (กบ)รก.ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ547 ครั้ง3.16
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 4201  
Version 2021.1