SERVICE MIND LOEI 1 TO BE 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

วันจันทร์ที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2566
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง กลุ่ม บริการ คะแนน
1นายกัมปนาท ศรีเชื้อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้บริหารการศึกษา3729 ครั้ง3.46
2นายวรรณที ศรีโนนยาง (องุ่น)รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้บริหารการศึกษา859 ครั้ง2.86
3นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม (พงษ์)รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้บริหารการศึกษา736 ครั้ง3.04
4นายนพดล ศรีขัดเค้า (นพ)รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้บริหารการศึกษา939 ครั้ง3.03
5นางประณยา บุญลือ (ป้อม)ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มอำนวยการ781 ครั้ง3.08
6นางสาวศิริพร แสงสว่าง (อ๋อย)นักจัดการงานทั่วไปกลุ่มอำนวยการ775 ครั้ง3.17
7นางประไพ บุตรเรือง (นก)นักจัดการงานทั่วไปกลุ่มอำนวยการ623 ครั้ง2.97
8นางนิธิมา กองลาแซ (เหมย)นักจัดการงานทั่วไปกลุ่มอำนวยการ657 ครั้ง2.98
9น.ส.วรกัรญา ไชยวงษ์ (หญิง)เจ้าพนักงานธุรการกลุ่มอำนวยการ699 ครั้ง3.07
10นางสาวมณีรัตน์ สร้อยจันดา (เปิ้ล)เจ้าพนักงานธุรการกลุ่มอำนวยการ544 ครั้ง3.03
11นางณัชชา อยู่สุขเสถียร (แจ๊กกี้)นักประชาสัมพันธ์กลุ่มอำนวยการ702 ครั้ง3.04
12นายทองคูณ พุทธวงษ์ (คูณ)ลูกจ้างประจำกลุ่มอำนวยการ647 ครั้ง2.93
13นายอภิชาติ เทพภูธร (ออด)ลูกจ้างประจำกลุ่มอำนวยการ643 ครั้ง3.02
14นายกฤชพงษ์ ราชพัฒน์ (ติ)ลูกจ้างประจำกลุ่มอำนวยการ641 ครั้ง2.97
15นายปฏิพัชส์ นามผา (ปอ)ลูกจ้างประจำกลุ่มอำนวยการ541 ครั้ง3.06
16นายสมัคร วงศ์อนุ (จุ่น)ลูกจ้างประจำกลุ่มอำนวยการ617 ครั้ง2.99
17นายวันดี นามวงษา (วันดี)ลูกจ้างประจำกลุ่มอำนวยการ630 ครั้ง3.00
18นายอดิศักดิ์ ศรีมาตย์ (เป็ก)ลูกจ้างประจำกลุ่มอำนวยการ685 ครั้ง2.88
19นายสายันต์ ดวงพิมพ์ (กุ๋ย)ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มอำนวยการ621 ครั้ง2.95
20นายสันติภาพ ดวงพิมพ์ (เพชร)ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มอำนวยการ352 ครั้ง2.96
21นางสาวเพียรสน ลุนะหา (จอย)ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มอำนวยการ636 ครั้ง3.08
22นายสุชาติ จันทร์เพ็ญ (ชาติ)ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มอำนวยการ633 ครั้ง3.00
23น.ส.อ้อยใจ ขุนสุภาพ (อ้อย)ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มอำนวยการ627 ครั้ง3.00
24นางนิราพร โสดาวิชิต (ติ้ม)รก.ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา668 ครั้ง3.07
25นายชุติพนธ์ พรประทุม (อ๊อด)นิติกรกลุ่มกฎหมายและคดี 410 ครั้ง3.03
26นายทิวากร ดวงเกตุ (ทิว)นิติกรกลุ่มกฎหมายและคดี 92 ครั้ง3.02
27นางสาวเสาวณีย์ เปลี่ยนพิทักษ์ (แนน)ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มกฎหมายและคดี 222 ครั้ง3.00
28น.ส.จานุรักษ์ กมลรัตน์ (แดง)ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนโยบายและแผน829 ครั้ง3.04
29นางอุ่นเรือน ศิริหล้า (อุ่น)เจ้าพนักงานธุรการกลุ่มนโยบายและแผน307 ครั้ง2.97
30นางขนิษฐา คับเพียง (นิด)นักวิเคราะห์นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน650 ครั้ง2.98
31นายอนุชา วันหากิจ (ป้าง)ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มนโยบายและแผน654 ครั้ง2.98
32นางสาวสุกฤตา คำภากุมลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มนโยบายและแผน230 ครั้ง2.97
33นางจันทร์เพ็ญ ชูฤทธิ์ (เพ็ญ)ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มบริหารงานบุคคล758 ครั้ง2.96
34นายชนัฐชัย ตาควัน (ปอ)เจ้าพนักงานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล299 ครั้ง2.91
35นางช่อเอื้อง ประเทศสิง (เอื้อง)นักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล340 ครั้ง3.03
36นางหยาดพิรุณ วิจิตรจันทร์ (อ้อย)นักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล667 ครั้ง3.11
37น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ (กอไก่)นักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล680 ครั้ง3.19
38นางบุญทวี สมหมาย (วี)นักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล664 ครั้ง2.98
39นางรักษ์ธภรณ์ นาลา (แต๋ว)นักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล581 ครั้ง2.89
40นางสาวสินจัย ถิตย์รัศมี (สินจัย)พนักงานราชการกลุ่มบริหารงานบุคคล288 ครั้ง3.06
41นางจิรภา ฟองชัย (ตุ๊ก)ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา856 ครั้ง3.00
42นางนิตยา ยศปัญญา (นิต)เจ้าพนักงานธุรการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา635 ครั้ง2.99
43นายเสด็จ ศรีบุรินทร์ (จะเด็ด)เจ้าพนักงานธุรการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา643 ครั้ง2.98
44นางสาวปัฏสุธีกาญจน์ สัมฤทธ์สุขกุลก์ (ปุ๊กกี้)นักวิชาการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา380 ครั้ง2.96
45นางบุญจันทร์ ลือกลาง (ติ้ง)นักวิชาการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา658 ครั้ง2.98
46นางนุชรินทร์ อันทะระ (นุช)นักวิชาการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา583 ครั้ง2.94
47นางประไพวรรณ ออมกลิ่น (ปะ)นักวิชาการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา635 ครั้ง3.00
48นางรุ่งอารุณ เพิ่มพิบูลย์ (รุ่ง)นักวิชาการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา649 ครั้ง2.94
49นายอนุชิต บาตะศรี (มะตูม)ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา527 ครั้ง3.02
50นางสาวปรมาภรณ์ สาระภักดี (อีฟ)พนักงานราชการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา707 ครั้ง3.05
51นางสาวกิ่งนภา สกุลตั้ง (หน่อย)ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ777 ครั้ง2.99
52นายพิษณุวัชร์ สวัสดี (ตั้ม)ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ283 ครั้ง3.02
53นางกรรณิการ์ ธนะสูตร (อ้อม)ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ295 ครั้ง3.00
54นางรุ่งทิพย์ ชาวกระลึม (อิ๋ว)ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ253 ครั้ง2.80
55นางปาริฉัตร ผูกจิตร (ปุ๊ก)ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ277 ครั้ง3.00
56นางสาวฐิติชญาณ์ วงศ์ทั้งน้อยศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ179 ครั้ง3.15
57นายสุวิจักขณ์ ชัยมงคล (กก)ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ595 ครั้ง2.98
58นางสาวพิมพ์พิชชา แสงศรีเรือง (พิมพ์)ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ719 ครั้ง2.86
59นายนราพงศ์ อาษารินทร์ (แฮปปี้)ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ817 ครั้ง3.10
60นางสาวจิรภิญญา ศรีเพียแก้ว (อุ้ย)ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ664 ครั้ง2.97
61นางพรนิภา จำปานิล (ติ๋ม)ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ585 ครั้ง3.00
62นางวารุณี ทีนา (ปิ๋ม)ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ668 ครั้ง3.01
63นางสมัย ปริบาล (ไหม)ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ509 ครั้ง3.08
64นางสาวณัชญานันท์ มังคละโยธิน (น้ำหวาน)ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ1606 ครั้ง4.16
65นางชนิสรา คงคุ้ม (อ้อม)เจ้าพนักงานธุรการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ471 ครั้ง3.02
66นางสาวชนิตา บริรักษ์ (อูม)เจ้าพนักงานธุรการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ540 ครั้ง2.98
67นายธันยพงศ์ งอยปัดพันธ์ (ธันย่า)ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์769 ครั้ง2.97
68นางธันยพร ตัดพุดซา (อ๋อ)นักวิชาการเงินและบัญชีกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์644 ครั้ง3.13
69นางสาวพิชฎา โสมาศรี (หญิง)นักวิชาการเงินและบัญชีกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์337 ครั้ง3.02
70นางยุรี ศรีสะอาด (ยุ)นักวิชาการเงินและบัญชีกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์492 ครั้ง2.99
71นายลิขิต ถิตย์รัศมี (ลี)นักวิชาการเงินและบัญชีกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์503 ครั้ง3.01
72นางสาวอรพิน คำทองจันทร์ (พิน)นักวิชาการเงินและบัญชีกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์581 ครั้ง2.98
73นางวิไลภรณ์ ซื่อตรง (จอย)นักวิชาการเงินและบัญชีกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์528 ครั้ง2.92
74นางปัทมา สาลาสุตา (เนย)นักวิชาการพัสดุกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์587 ครั้ง3.02
75นางเตือนใจ ยลวิลาศ (ต่อ)นักวิชาการพัสดุกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์669 ครั้ง2.99
76นางสาวคนึงนิจ โคผดุง (นิจ)ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์598 ครั้ง3.00
77นางสาวศรุดา จำปาแพง (หนิง)ผู้อำนวยการกลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน19 ครั้ง2.89
78นางสาวประภาภรณ์ สิงห์ศิริ (เดียร์)พนักงานราชการหน่วยตรวจสอบภายใน543 ครั้ง2.92
79นายบรรจงศักดิ์ ทองไชยะ (ป็อบ)ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ654 ครั้ง3.02
80นายมณฑล พร้อมสันเทียะ (กบ)รก.ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ1241 ครั้ง3.31
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 4201  
Version 2021.1