SERVICE MIND LOEI 1 TO BE 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

วันพุธที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง กลุ่ม บริการ คะแนน
1นายกัมปนาท ศรีเชื้อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้บริหารการศึกษา484 ครั้ง3.04
2นายวรรณที ศรีโนนยาง (องุ่น)รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้บริหารการศึกษา461 ครั้ง3.03
3นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม (พงษ์)รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้บริหารการศึกษา404 ครั้ง3.02
4นายนพดล ศรีขัดเค้า (นพ)รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้บริหารการศึกษา575 ครั้ง3.00
5นางประณยา บุญลือ (ป้อม)ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มอำนวยการ514 ครั้ง3.04
6นางสาวศิริพร แสงสว่าง (อ๋อย)นักจัดการงานทั่วไปกลุ่มอำนวยการ507 ครั้ง3.17
7นางประไพ บุตรเรือง (นก)นักจัดการงานทั่วไปกลุ่มอำนวยการ429 ครั้ง2.95
8นางนิธิมา กองลาแซ (เหมย)นักจัดการงานทั่วไปกลุ่มอำนวยการ463 ครั้ง2.99
9น.ส.วรกัรญา ไชยวงษ์ (หญิง)เจ้าพนักงานธุรการกลุ่มอำนวยการ469 ครั้ง3.13
10นางสาวมณีรัตน์ สร้อยจันดา (เปิ้ล)เจ้าพนักงานธุรการกลุ่มอำนวยการ330 ครั้ง3.08
11นางณัชชา อยู่สุขเสถียร (แจ๊กกี้)นักประชาสัมพันธ์กลุ่มอำนวยการ501 ครั้ง3.08
12นายวันดี นามวงษา (วันดี)ลูกจ้างประจำกลุ่มอำนวยการ436 ครั้ง3.02
13นายทองคูณ พุทธวงษ์ (คูณ)ลูกจ้างประจำกลุ่มอำนวยการ443 ครั้ง2.95
14นายอดิศักดิ์ ศรีมาตย์ (เป็ก)ลูกจ้างประจำกลุ่มอำนวยการ442 ครั้ง2.93
15นายกฤชพงษ์ ราชพัฒน์ (ติ)ลูกจ้างประจำกลุ่มอำนวยการ452 ครั้ง2.96
16นายสุเทพ เจริญศิริมงคล (เทพ)ลูกจ้างประจำกลุ่มอำนวยการ444 ครั้ง3.00
17นายสมัคร วงศ์อนุ (จุ่น)ลูกจ้างประจำกลุ่มอำนวยการ430 ครั้ง2.99
18นายปฏิพัชส์ นามผา (ปอ)ลูกจ้างประจำกลุ่มอำนวยการ390 ครั้ง3.02
19นายอภิชาติ เทพภูธร (ออด)ลูกจ้างประจำกลุ่มอำนวยการ445 ครั้ง2.99
20น.ส.อ้อยใจ ขุนสุภาพ (อ้อย)ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มอำนวยการ444 ครั้ง3.00
21นายสุชาติ จันทร์เพ็ญ (ชาติ)ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มอำนวยการ431 ครั้ง3.03
22นายสันติภาพ ดวงพิมพ์ (เพชร)ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มอำนวยการ146 ครั้ง2.89
23นางสาวเพียรสน ลุนะหา (จอย)ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มอำนวยการ445 ครั้ง3.11
24นายสายันต์ ดวงพิมพ์ (กุ๋ย)ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มอำนวยการ417 ครั้ง2.99
25นางช่อเอื้อง ประเทศสิง (เอื้อง)นักวิเคราะห์นโยบายและแผนกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา132 ครั้ง2.98
26นางนิราพร โสดาวิชิต (ติ้ม)รก.ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา421 ครั้ง2.96
27นายชุติพนธ์ พรประทุมนิติกรกลุ่มกฎหมายและคดี 240 ครั้ง2.99
28นางสาวเสาวณีย์ เปลื่ยนพิทักษ์ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มกฎหมายและคดี 5 ครั้ง3.00
29น.ส.จานุรักษ์ กมลรัตน์ (แดง)ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนโยบายและแผน524 ครั้ง3.06
30นางขนิษฐา คับเพียง (นิด)นักวิเคราะห์นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน440 ครั้ง3.00
31นายอนุชา วันหากิจ (ป้าง)ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มนโยบายและแผน439 ครั้ง3.04
32นางสาวสุกฤตา คำภากุมลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มนโยบายและแผน15 ครั้ง3.00
33นายชนัฐชัย ตาควัน (ปอ)เจ้าพนักงานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล123 ครั้ง2.94
34น.ส.พันวิภา วิเศษโวหาร (พันวิ)นักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล437 ครั้ง3.00
35นางอรพิน น้อยบัวทอง (สั้น)นักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล457 ครั้ง2.99
36นางบุญทวี สมหมาย (วี)นักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล438 ครั้ง3.00
37นางหยาดพิรุณ วิจิตรจันทร์ (อ้อย)นักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล411 ครั้ง3.02
38น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ (กอไก่)นักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล440 ครั้ง3.12
39นางรักษ์ธภรณ์ นาลา (แต๋ว)นักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล411 ครั้ง2.91
40นางจันทร์เพ็ญ ชูฤทธิ์ (เพ็ญ)รก.ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มบริหารงานบุคคล442 ครั้ง2.99
41นางสาวสินจัย ถิตย์รัศมี (สินจัย)พนักงานราชการกลุ่มบริหารงานบุคคล89 ครั้ง3.01
42นางจิรภา ฟองชัย (ตุ๊ก)ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา533 ครั้ง3.00
43นายเสด็จ ศรีบุรินทร์ (จะเด็ด)เจ้าพนักงานธุรการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา446 ครั้ง2.98
44นางนิตยา ยศปัญญา (นิต)เจ้าพนักงานธุรการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา431 ครั้ง2.97
45นางรุ่งอารุณ เพิ่มพิบูลย์ (รุ่ง)นักวิชาการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา431 ครั้ง2.96
46นางสาวปัฏสุธีกาญจน์ สัมฤทธ์สุขกุลก์ (ปุ๊กกี้)นักวิชาการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา257 ครั้ง2.98
47นางนุชรินทร์ อันทะระ (นุช)นักวิชาการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา401 ครั้ง2.97
48นางบุญจันทร์ ลือกลาง (ติ้ง)นักวิชาการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา440 ครั้ง2.93
49นางประไพวรรณ ออมกลิ่น (ปะ)นักวิชาการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา433 ครั้ง3.00
50นายอนุชิต บาตะศรี (มะตูม)ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา412 ครั้ง3.00
51นางสาวปรมาภรณ์ สาระภักดี (อีฟ)พนักงานราชการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา456 ครั้ง3.05
52นางสาวกิ่งนภา สกุลตั้ง (หน่อย)ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ480 ครั้ง2.98
53นางสาวพิมพ์พิชชา แสงศรีเรือง (พิมพ์)ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ362 ครั้ง2.93
54นางรุ่งทิพย์ ชาวกระลึม (อิ๋ว)ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ67 ครั้ง2.72
55นายสุวิจักขณ์ ชัยมงคล (กก)ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ377 ครั้ง3.01
56นายพิษณุวัชร์ สวัสดี (ตั้ม)ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ74 ครั้ง3.00
57นางสาวฐิติชญาณ์ วงศ์ทั้งน้อยศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ45 ครั้ง3.11
58นางสมัย ปริบาล (ไหม)ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ317 ครั้ง3.10
59นางสาวณัชญานันท์ มังคละโยธิน (น้ำหวาน)ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ1374 ครั้ง4.36
60นางสาวจิรภิญญา ศรีเพียแก้ว (อุ้ย)ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ413 ครั้ง3.02
61นายนราพงศ์ อาษารินทร์ (แฮปปี้)ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ450 ครั้ง3.05
62นางวารุณี ทีนา (ปิ๋ม)ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ386 ครั้ง3.05
63นางพรนิภา จำปานิล (ติ๋ม)ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ351 ครั้ง2.99
64นางปาริฉัตร ผูกจิตร (ปุ๊ก)ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ73 ครั้ง2.99
65นางกรรณิการ์ ธนะสูตร (อ้อม)ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ79 ครั้ง3.08
66นางสาวชนิตา บริรักษ์ (อูม)เจ้าพนักงานธุรการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ343 ครั้ง2.99
67นางชนิสรา คงคุ้ม (อ้อม)เจ้าพนักงานธุรการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ334 ครั้ง2.99
68นางยุรี ศรีสะอาด (ยุ)นักวิชาการเงินและบัญชีกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์379 ครั้ง2.99
69นางสาวอรพิน คำทองจันทร์ (พิน)นักวิชาการเงินและบัญชีกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์390 ครั้ง2.97
70นางวิไลภรณ์ ซื่อตรง (จอย)นักวิชาการเงินและบัญชีกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์408 ครั้ง2.90
71นางธันยพร ตัดพุดซา (อ๋อ)นักวิชาการเงินและบัญชีกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์455 ครั้ง3.13
72นางสาวพิชฎา โสมาศรี (หญิง)นักวิชาการเงินและบัญชีกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์145 ครั้ง3.03
73นายลิขิต ถิตย์รัศมี (ลี)นักวิชาการเงินและบัญชีกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์298 ครั้ง3.01
74นางปัทมา สาลาสุตา (เนย)นักวิชาการพัสดุกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์402 ครั้ง3.05
75นางสาวคนึงนิจ โคผดุง (นิจ)ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์376 ครั้ง3.02
76นางเตือนใจ ยลวิลาศ (ต่อ)รก.ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์436 ครั้ง3.02
77นายธันยพงศ์ งอยปัดพันธ์ (ธันย่า)ผู้อำนวยการกลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน441 ครั้ง2.98
78นางสาวประภาภรณ์ สิงห์ศิริ (เดียร์)พนักงานราชการหน่วยตรวจสอบภายใน352 ครั้ง2.94
79นายบรรจงศักดิ์ ทองไชยะ (ป็อบ)ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ404 ครั้ง3.02
80นายมณฑล พร้อมสันเทียะ (กบ)รก.ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ441 ครั้ง3.18
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 4201  
Version 2021.1