SERVICE MIND LOEI 1 TO BE 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

วันศุกร์ที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564
  หรือ  
  หรือ  

ผู้บริหารการศึกษา

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ติดต่อ

นพ

นายนพดล ศรีขัดเค้า
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ติดต่อ

พงษ์

นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ติดต่อ

องุ่น

นายวรรณที ศรีโนนยาง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ติดต่อ

กลุ่มอำนวยการ

ป้อม

นางประณยา บุญลือ
ผู้อำนวยการกลุ่ม

ติดต่อ

อ๋อย

นางสาวศิริพร แสงสว่าง
นักจัดการงานทั่วไป

ติดต่อ

นก

นางประไพ บุตรเรือง
นักจัดการงานทั่วไป

ติดต่อ

เหมย

นางนิธิมา กองลาแซ
นักจัดการงานทั่วไป

ติดต่อ

แต้ง

นางสุภาลี วัฒน์ศรีธานัง
เจ้าพนักงานธุรการ

ติดต่อ

หญิง

น.ส.วรกัรญา ไชยวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการ

ติดต่อ

แจ๊กกี้

นางณัชชา อยู่สุขเสถียร
นักประชาสัมพันธ์

ติดต่อ

จุ่น

นายสมัคร วงศ์อนุ
ลูกจ้างประจำ

ติดต่อ

คูณ

นายทองคูณ พุทธวงษ์
ลูกจ้างประจำ

ติดต่อ

ติ

นายกฤชพงษ์ ราชพัฒน์
ลูกจ้างประจำ

ติดต่อ

เป็ก

นายอดิศักดิ์ ศรีมาตย์
ลูกจ้างประจำ

ติดต่อ

วันดี

นายวันดี นามวงษา
ลูกจ้างประจำ

ติดต่อ

ออด

นายอภิชาติ เทพภูธร
ลูกจ้างประจำ

ติดต่อ

เทพ

นายสุเทพ เจริญศิริมงคล
ลูกจ้างประจำ

ติดต่อ

ปอ

นายปฏิพัชส์ นามผา
ลูกจ้างประจำ

ติดต่อ

ชาติ

นายสุชาติ จันทร์เพ็ญ
ลูกจ้างชั่วคราว

ติดต่อ

จอย

นางสาวเพียรสน ลุนะหา
ลูกจ้างชั่วคราว

ติดต่อ

อ้อย

น.ส.อ้อยใจ ขุนสุภาพ
ลูกจ้างชั่วคราว

ติดต่อ

กุ๋ย

นายสายัน ดวงพิมพ์
ลูกจ้างชั่วคราว

ติดต่อ

กลุ่มนโยบายและแผน

แดง

น.ส.จานุรักษ์ กมลรัตน์
ผู้อำนวยการกลุ่ม

ติดต่อ

เปิ้ล

นางสาวมณีรัตน์ สร้อยจันดา
เจ้าพนักงานธุรการ

ติดต่อ

นิด

นางขนิษฐา คับเพียง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ติดต่อ

ป้าง

นายอนุชา วันหากิจ
ลูกจ้างชั่วคราว

ติดต่อ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

เปีย

นางปัทมา สิมพลา
ผู้อำนวยการกลุ่ม

ติดต่อ

อุ่น

นางอุ่นเรือน ศิริหล้า
เจ้าพนักงานธุรการ

ติดต่อ

พันวิ

น.ส.พันวิภา วิเศษโวหาร
นักทรัพยากรบุคคล

ติดต่อ

สั้น

นางอรพิน น้อยบัวทอง
นักทรัพยากรบุคคล

ติดต่อ

แต๋ว

นางรักษ์ธภรณ์ นาลา
นักทรัพยากรบุคคล

ติดต่อ

กอไก่

น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ
นักทรัพยากรบุคคล

ติดต่อ

เพ็ญ

นางจันทร์เพ็ญ ชูฤทธิ์
นักทรัพยากรบุคคล

ติดต่อ

วี

นางบุญทวี สมหมาย
นักทรัพยากรบุคคล

ติดต่อ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ตุ๊ก

นางจิรภา ฟองชัย
ผู้อำนวยการกลุ่ม

ติดต่อ

นิต

นางนิตยา ยศปัญญา
เจ้าพนักงานธุรการ

ติดต่อ

จะเด็ด

นายเสด็จ ศรีบุรินทร์
เจ้าพนักงานธุรการ

ติดต่อ

ติ้ง

นางบุญจันทร์ ลือกลาง
นักวิชาการศึกษา

ติดต่อ

ปะ

นางประไพวรรณ ออมกลิ่น
นักวิชาการศึกษา

ติดต่อ

รุ่ง

นางรุ่งอารุณ เพิ่มพิบูลย์
นักวิชาการศึกษา

ติดต่อ

นุช

นางนุชรินทร์ อันทะระ
นักวิชาการศึกษา

ติดต่อ

มะตูม

นายอนุชิต บาตะศรี
ลูกจ้างชั่วคราว

ติดต่อ

อีฟ

นางสาวปรมาภรณ์ สาระภักดี
พนักงานราชการ

ติดต่อ

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

หน่อย

นางสาวกิ่งนภา สกุลตั้ง
ผู้อำนวยการกลุ่ม

ติดต่อ

น้ำหวาน

นางสาวณัชญานันท์ มังคละโยธิน
ศึกษานิเทศก์

ติดต่อ

อุ้ย

นางสาวจิรภิญญา ศรีเพียแก้ว
ศึกษานิเทศก์

ติดต่อ

แฮปปี้

นายนราพงศ์ อาษารินทร์
ศึกษานิเทศก์

ติดต่อ

นายทวีศักดิ์ หารคำอุ้ย
ศึกษานิเทศก์

ติดต่อ

พิมพ์

นางสาวพิมพ์พิชชา จิตรจันทร์
ศึกษานิเทศก์

ติดต่อ

ติ๋ม

นางพรนิภา จำปานิล
ศึกษานิเทศก์

ติดต่อ

ปิ๋ม

นางวารุณี ทีนา
ศึกษานิเทศก์

ติดต่อ

ไหม

นางสมัย ปริบาล
ศึกษานิเทศก์

ติดต่อ

กก

นายสุวิจักขณ์ ชัยมงคล
ศึกษานิเทศก์

ติดต่อ

อูม

นางสาวชนิตา บริรักษ์
เจ้าพนักงานธุรการ

ติดต่อ

อ้อม

นางชนิสรา คงคุ้ม
เจ้าพนักงานธุรการ

ติดต่อ

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

แดง

นางมยุรี ปลั่งกลาง
ผู้อำนวยการกลุ่ม

ติดต่อ

พิน

นางสาวอรพิน คำทองจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชี

ติดต่อ

เจี๊ยบ

นางชัชอรณ์ โสดาภักดิ์
นักวิชาการเงินและบัญชี

ติดต่อ

อ๋อ

นางธันยพร ตัดพุดซา
นักวิชาการเงินและบัญชี

ติดต่อ

ยุ

นางยุรี ศรีสะอาด
นักวิชาการเงินและบัญชี

ติดต่อ

จอย

นางวิไลภรณ์ ซื่อตรง
นักวิชาการเงินและบัญชี

ติดต่อ

อ้อย

นางหยาดพิรุณ วิจิตรจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชี

ติดต่อ

ลี

นายลิขิต ถิตย์รัศมี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ติดต่อ

ต่อ

นางเตือนใจ ยลวิลาศ
นักวิชาการพัสดุ

ติดต่อ

เนย

นางปัทมา สาลาสุตา
นักวิชาการพัสดุ

ติดต่อ

นิจ

นางสาวคนึงนิจ โคผดุง
ลูกจ้างชั่วคราว

ติดต่อ

หน่วยตรวจสอบภายใน

ธันย่า

นายธันยพงศ์ งอยปัดพันธ์
ผู้อำนวยการกลุ่ม

ติดต่อ

เดียร์

นางสาวประภาภรณ์ สิงห์ศิริ
พนักงานราชการ

ติดต่อ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

ป็อบ

นายบรรจงศักดิ์ ทองไชยะ
ลูกจ้างชั่วคราว

ติดต่อ

กบ

นายมณฑล พร้อมสันเทียะ
รก.ผู้อำนวยการกลุ่ม

ติดต่อ

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ติ้ม

นางนิราพร โสดาวิชิต
รก.ผู้อำนวยการกลุ่ม

ติดต่อ

กลุ่มกฎหมายและคดี
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 4201  
Version 2021.1