SERVICE MIND LOEI 1 TO BE 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

วันเสาร์ที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

  หรือ  
  หรือ  

แดง

นางมยุรี ปลั่งกลาง
ผู้อำนวยการกลุ่ม

ติดต่อ

พิน

นางสาวอรพิน คำทองจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชี

ติดต่อ

เจี๊ยบ

นางชัชอรณ์ โสดาภักดิ์
นักวิชาการเงินและบัญชี

ติดต่อ

อ๋อ

นางธันยพร ตัดพุดซา
นักวิชาการเงินและบัญชี

ติดต่อ

ยุ

นางยุรี ศรีสะอาด
นักวิชาการเงินและบัญชี

ติดต่อ

จอย

นางวิไลภรณ์ ซื่อตรง
นักวิชาการเงินและบัญชี

ติดต่อ

อ้อย

นางหยาดพิรุณ วิจิตรจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชี

ติดต่อ

ลี

นายลิขิต ถิตย์รัศมี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ติดต่อ

ต่อ

นางเตือนใจ ยลวิลาศ
นักวิชาการพัสดุ

ติดต่อ

เนย

นางปัทมา สาลาสุตา
นักวิชาการพัสดุ

ติดต่อ

นิจ

นางสาวคนึงนิจ โคผดุง
ลูกจ้างชั่วคราว

ติดต่อ
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 4201  
Version 2021.1