SERVICE MIND LOEI 1 TO BE 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

  หรือ  
  หรือ  

ธันย่า

นายธันยพงศ์ งอยปัดพันธ์
ผู้อำนวยการกลุ่ม

ติดต่อ

ยุ

นางยุรี ศรีสะอาด
นักวิชาการเงินและบัญชี

ติดต่อ

พิน

นางสาวอรพิน คำทองจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชี

ติดต่อ

อ๋อ

นางธันยพร ตัดพุดซา
นักวิชาการเงินและบัญชี

ติดต่อ

ลี

นายลิขิต ถิตย์รัศมี
นักวิชาการเงินและบัญชี

ติดต่อ

หญิง

นางสาวพิชฎา โสมาศรี
นักวิชาการเงินและบัญชี

ติดต่อ

จอย

นางวิไลภรณ์ ซื่อตรง
นักวิชาการเงินและบัญชี

ติดต่อ

ต่อ

นางเตือนใจ ยลวิลาศ
นักวิชาการพัสดุ

ติดต่อ

เนย

นางปัทมา สาลาสุตา
นักวิชาการพัสดุ

ติดต่อ

นิจ

นางสาวคนึงนิจ โคผดุง
ลูกจ้างชั่วคราว

ติดต่อ
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 4201  
Version 2021.1