SERVICE MIND LOEI 1 TO BE 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

  หรือ  
  หรือ  

ตุ๊ก

นางจิรภา ฟองชัย
ผู้อำนวยการกลุ่ม

ติดต่อ

จะเด็ด

นายเสด็จ ศรีบุรินทร์
เจ้าพนักงานธุรการ

ติดต่อ

นิต

นางนิตยา ยศปัญญา
เจ้าพนักงานธุรการ

ติดต่อ

นุช

นางนุชรินทร์ อันทะระ
นักวิชาการศึกษา

ติดต่อ

รุ่ง

นางรุ่งอารุณ เพิ่มพิบูลย์
นักวิชาการศึกษา

ติดต่อ

ปะ

นางประไพวรรณ ออมกลิ่น
นักวิชาการศึกษา

ติดต่อ

ติ้ง

นางบุญจันทร์ ลือกลาง
นักวิชาการศึกษา

ติดต่อ

ปุ๊กกี้

นางสาวปัฏสุธีกาญจน์ สัมฤทธ์สุขกุลก์
นักวิชาการศึกษา

ติดต่อ

มะตูม

นายอนุชิต บาตะศรี
ลูกจ้างชั่วคราว

ติดต่อ

อีฟ

นางสาวปรมาภรณ์ สาระภักดี
พนักงานราชการ

ติดต่อ
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 4201  
Version 2021.1