SERVICE MIND LOEI 1 TO BE 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

  หรือ  
  หรือ  

แดง

น.ส.จานุรักษ์ กมลรัตน์
ผู้อำนวยการกลุ่ม

ติดต่อ

นิด

นางขนิษฐา คับเพียง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ติดต่อ

ป้าง

นายอนุชา วันหากิจ
ลูกจ้างชั่วคราว

ติดต่อ

นางสาวสุกฤตา คำภากุม
ลูกจ้างชั่วคราว

ติดต่อ
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 4201  
Version 2021.1