SERVICE MIND LOEI 1 TO BE 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

  หรือ  
  หรือ  

เอื้อง

นางช่อเอื้อง ประเทศสิง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ติดต่อ

ติ้ม

นางนิราพร โสดาวิชิต
รก.ผู้อำนวยการกลุ่ม

ติดต่อ
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 4201  
Version 2021.1