SERVICE MIND LOEI 1 TO BE 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

  หรือ  
  หรือ  

ป้อม

นางประณยา บุญลือ
ผู้อำนวยการกลุ่ม

ติดต่อ

อ๋อย

นางสาวศิริพร แสงสว่าง
นักจัดการงานทั่วไป

ติดต่อ

เหมย

นางนิธิมา กองลาแซ
นักจัดการงานทั่วไป

ติดต่อ

นก

นางประไพ บุตรเรือง
นักจัดการงานทั่วไป

ติดต่อ

เปิ้ล

นางสาวมณีรัตน์ สร้อยจันดา
เจ้าพนักงานธุรการ

ติดต่อ

หญิง

น.ส.วรกัรญา ไชยวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการ

ติดต่อ

แจ๊กกี้

นางณัชชา อยู่สุขเสถียร
นักประชาสัมพันธ์

ติดต่อ

คูณ

นายทองคูณ พุทธวงษ์
ลูกจ้างประจำ

ติดต่อ

ติ

นายกฤชพงษ์ ราชพัฒน์
ลูกจ้างประจำ

ติดต่อ

วันดี

นายวันดี นามวงษา
ลูกจ้างประจำ

ติดต่อ

จุ่น

นายสมัคร วงศ์อนุ
ลูกจ้างประจำ

ติดต่อ

ปอ

นายปฏิพัชส์ นามผา
ลูกจ้างประจำ

ติดต่อ

ออด

นายอภิชาติ เทพภูธร
ลูกจ้างประจำ

ติดต่อ

เป็ก

นายอดิศักดิ์ ศรีมาตย์
ลูกจ้างประจำ

ติดต่อ

กุ๋ย

นายสายันต์ ดวงพิมพ์
ลูกจ้างชั่วคราว

ติดต่อ

ชาติ

นายสุชาติ จันทร์เพ็ญ
ลูกจ้างชั่วคราว

ติดต่อ

เพชร

นายสันติภาพ ดวงพิมพ์
ลูกจ้างชั่วคราว

ติดต่อ

จอย

นางสาวเพียรสน ลุนะหา
ลูกจ้างชั่วคราว

ติดต่อ

อ้อย

น.ส.อ้อยใจ ขุนสุภาพ
ลูกจ้างชั่วคราว

ติดต่อ
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 4201  
Version 2021.1