SERVICE MIND LOEI 1 TO BE 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

วันจันทร์ที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

  หรือ  
  หรือ  

นายรัฐอิสรา กงวงษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ติดต่อ

รุ่ง

นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ติดต่อ

ทูล

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ติดต่อ

นพ

นายนพดล ศรีขัดเค้า
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ติดต่อ
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 4201  
Version 2021.1