SERVICE MIND LOEI 1 TO BE 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

วันพุธที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

  หรือ  
  หรือ  

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ติดต่อ

นพ

นายนพดล ศรีขัดเค้า
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ติดต่อ

พงษ์

นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ติดต่อ

องุ่น

นายวรรณที ศรีโนนยาง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ติดต่อ
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 4201  
Version 2021.1